Luni, 27 februarie – prima zi de înscriere a copiilor în învățământul primar

Clasa-pregatitoare-1
 • Completarea cererilor-tip de înscriere se face în perioada 27 februarie – 16 martie 2017. Între 22 – 23 martie 2017 vor fi afişate în unităţile de învăţământ şi pe site-ul Inspectoratului Şcolar şi al unităţilor de învăţământ lista candidaţilor înmatriculaţi, numărul de locuri rămase libere şi lista copiilor neînscrişi după prima etapă.
 • Fiecare unitate şcolară în care se organizează clasă pregătitoare are obligaţia să organizeze „Ziua porţilor deschise” în intervalul 23 februarie – 2 martie 2017.
 • ISJ Ialomiţa a pus la dispoziţia celor interesaţi un TelVerde judeţean – 0 800 816 243 (Luni – Joi: orele 8:00 – 16:00, Vineri: orele 8:00 – 14:00).

Ministerul Educaţiei a aprobat, prin Ordinul de ministru nr. 3.247/14.02.2017, Metodologia şi calendarul de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017 – 2018. Potrivit documentului, înscrierea copiilor în clasa pregătitoare începe în data de 27 februarie 2017, cu completarea de către părinţi a cererilor-tip, online sau la şcoala la care solicită înscrierea copiilor. Ultima zi de depunere a cererilor este 16 martie 2017.

În clasa pregătitoare pot fi înscriși copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2017, inclusiv. La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2017, inclusiv, pot fi înscriși dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

Prima etapă de înscriere a copiilor în învățământul primar (completarea/depunerea cererilor) începe în data de 27 februarie și se încheie în data de 16 martie. A doua etapă se desfășoară între 24 și 30 martie. Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului judeţean/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională (CJRAE/CMBRAE) în perioada 22 februarie – 14 martie.

Fiecare unitate de învăţământ în care se organizează clasă pregătitoare are obligaţia să organizeze Ziua porţilor deschise într-una din zilele din intervalul 23 februarie – 2 martie. Cu acest prilej, părinţii şi copiii vor putea vizita spaţiile școlare şi vor putea discuta cu cadrele didactice.

Fiecare locuinţă este arondată unei unităţi de învăţământ din proximitate – şcoala de circumscripţie. Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv Inspectoratul Școlar al Municipiului Bucureşti au responsabilitatea organizării sau, după caz, a reorganizării circumscripţiilor. Nu în ultimul rând, inspectoratele şcolare vor soluţiona orice situaţie legată de înscrierea în învăţământul primar, în interesul educaţional al elevului şi în limitele legii.

Inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ au obligaţia de a asigura permanent, corect şi cât mai rapid informarea şi consilierea părinţilor pe tema prevederilor legii şi ale metodologiei.

Circumscripţiile şcolare, planul de şcolarizare, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, perioada de desfăşurare a evaluării dezvoltării psihosomatice, precum şi adresele unităţilor/instituţiilor la care se desfăşoară evaluarea psihosomatică vor fi afişate pe site-urile inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, precum şi ale unităţilor de învăţământ (dacă există).

Calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei grupează 4 faze în cadrul procedurilor de înscriere a copiilor în învăţământul primar:

 1. Pregătirea înscrierii în învăţământul primar

– 22 februarie 2017

 • Afişarea circumscripţiilor şcolare şi a planului de şcolarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învăţământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, şi pe site-ul Inspectoratului Şcolar.
 • Afişarea, la sediul fiecărei unităţi de învăţământ şi pe site-ul acesteia, dacă există, sau pe site-ul Inspectoratului Şcolar, pentru unităţile de învăţământ care nu au site propriu, a informaţiilor care permit părinţilor să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unităţii, cum ar fi: posibilitatea organizării procesului de învăţământ în cadrul unei grădiniţe aflate în structura şcolii sau în consorţiu cu şcoala, posibilitatea organizării programului „Şcoală după şcoala”, fotografii ale spaţiului în care se desfăşoară activitatea la clasa pregătitoare.
 • Afişarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinţi, în conformitate cu prevederile din Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017-2018,
 • Afişarea unităţilor / instituţiilor în care se realizează evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinţi, în conformitate cu prevederile din Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017-2018.
 • Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unităţile de învăţământ, în urma consultării cadrelor didactice şi a partenerilor sociali – sindicate, consiliu reprezentativ al părinţilor – avizate, din punctul de vedere al legalităţii, de către consilierul juridic şi aprobate în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.
 • Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ, a listei documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare.

– 23 februarie – 2 martie 2017

 • Organizarea, în fiecare unitate de învăţământ în care se desfăşoară activităţi specifice clasei pregătitoare, a unei „Zile a porţilor deschise”, zi în care părinţii, copiii şi alte persoane interesate pot vizita spaţiile dedicate activităţilor claselor pregătitoare şi pot purta discuţii cu personalul unităţii de învăţământ implicat în această activitate.
 • Organizarea, în unităţile de învăţământ preşcolar, a întâlnirilor pentru informarea şi consilierea părinţilor copiilor din grădiniţă care vor fi cuprinşi, în anul şcolar 2017 – 2018, în învăţământul primar.

– 22 februarie – 14 martie 2017

 • Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor pentru care Metodologia prevede această evaluare.
 • Comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea.

– 16 martie 2017

 • Transmiterea de către centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională / Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională a procesului-verbal în care este înscris rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice a copiilor din judeţ / municipiul Bucureşti, către comisia judeţeană / a municipiului Bucureşti de înscriere a copiilor în învăţământul primar (comisia judeţeană / a municipiului Bucureşti)

2. Completarea şi validarea cererilor-tip de înscriere în clasa pregătitoare

– 22 februarie 2017

 • Afişarea programului de completare a cererilor tip de înscriere în învăţământul primar, la sediul unităţii de învăţământ şi al inspectoratului şcolar şi pe site-ul acestora.

– 27 februarie – 16 martie 2017

 • Completarea de către părinţi, online sau la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor tip de înscriere.
 • Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ la care se solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul 8:00 – 18:00 (luni – vineri) , respectiv 9:00 – 13:00 (sâmbătă).
 • Depunerea şi validarea cererilor-tip de înscriere de către părinţii care solicită înscrierea copiilor la şcoală specială.

3. Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare

– 17 martie 2017

 • Procesarea, de către comisia naţională de înscriere a copiilor în învăţământul primar (Comisia naţională), a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere.

– 18 – 21 martie 2017

 • Procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse de părinţi, a cererilor părinţilor care solicită înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere.
 • Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unităţile de învăţământ, prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de departajare şi validarea de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ a listei candidaţilor admişi în această fază.
 • Marcarea, în aplicaţia informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidaţii admişi în această fază.

– 22 martie 2017

 • Procesarea de către Comisia naţională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, dar nu au fost admişi din lipsă de locuri şi care au exprimat în această fază opţiunea pentru înscrierea în şcoala de circumscripţie.

– 22 – 23 martie 2017

 • Afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar şi al unităţilor de învăţământ a candidaţilor înmatriculaţi, a numărului de locuri rămase libere şi a listei copiilor neînscrişi după prima etapă.

4. A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare

– 23 martie 2017

 • Comunicarea, prin afişare la unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul şcolar.
 • Informarea Ministerului Educaţiei Naţionale de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti, cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua.

– 24 martie – 30 martie 2017

 • Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.
 • Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ aflată pe prima poziţie în opţiunile privind înscrierea copiilor.

– 31 martie – 5 aprilie 2017

 • Procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, a cererilor-tip de înscriere depuse de părinţi, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul şcolar, pe baza criteriilor generale şi a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile.
 • Completarea, în aplicaţia informatică, a datelor din cererile – tip de înscriere pentru candidaţii admişi în această etapa.

– 6 aprilie 2017

 • Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare.

– 7 – 13 aprilie 2017

 • Centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ.
 • Soluţionarea de către inspectoratul şcolar a oricărei alte situaţii referitoare la înscrierea în învăţământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educaţional al copilului.
Comentarii